Op maat gemaakte opleidingen en trainingen

Opleiding & Training

De ISA Academy verzorgt op maat gemaakte opleidingen en trainingen voor klanten en externen. Het doel? De kennis, kunde en vaardigheden delen die onze organisatie al decennia van succes voorzien.

Neem contact op

Opleiding & Training

De ISA_Academy onderscheidt zich in de markt door:

 • De persoonlijke en intensieve begeleiding van de cursisten;
 • Het aanbieden van ISO-gecertificeerde trainingen;
 • Het aanbieden van opleidingen/trainingen op maat;
 • De continue aanpassing en uitbreiding van onze cursussen. Zo worden waardevolle nieuwe ervaringen direct verwerkt in lopende opleidingen en trainingen;
 • Eigen trainingslokalen, maar ook het aanbieden van trainingen in-company training;
 • Samenwerkingsverbanden met diverse opleidings- en trainingsinstituten, zoals NIKTA en het NIBHV, voor de kwalitatieve ontwikkeling van opleidingen en trainingen;
 • Efficiency en effectiviteit.

BHV Basiscursus

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is de eerste die in actie komt tot professionele hulpverleners aanwezig zijn. Ook is een bhv’er verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van eerste hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbowet dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers garandeert door het aanstellen van bhv’er(s). Heeft u personeel in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht minimaal één persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener en moet er altijd tenminste één bhv‘er binnen uw organisatie aanwezig te zijn.

De ISA_Academy verzorgt verschillende bhv-opleidingen en herhalingstrainingen. Het programma van de tweedaagse bhv-basiscursus bestaat uit verschillende onderdelen: levensreddende handelingen, brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communicatie. Daarnaast leert de bhv’er tijdens deze cursus hoe te reanimeren en een automatische externe defibrillator (AED) op de juiste wijze te gebruiken. Indien gewenst verzorgt de ISA_Academy de bhv-cursus bij u op locatie. Bij onze in-company opleidingen trainen wij op dezelfde manier als bij opleidingen op onze eigen locaties.

Deelnemers van deze cursus worden door de ISA_Academy NIBHV gecertificeerd met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. Het diploma, dat deelnemers van ons ontvangen, is dan ook een landelijk erkend diploma. Om de kennis en vaardigheden van uw bhv’ers up-to-date te houden en de geldigheid van het bhv-certificaat te verlengen, is een jaarlijkse herhalingscursus verplicht. Wij nemen hier graag de volledige administratie van u over door de herhalingstraining ruim van tevoren met u af te stemmen en te plannen.

BHV Herhalingscursus

Als organisatie bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw personeel en klanten. Het is van belang dat u één of meerdere gecertificeerde bhv’er(s) hebt die snel, deskundig en adequaat kunnen blijven ingrijpen om (erger) letsel te voorkomen. De Arbowet adviseert bhv-ers jaarlijks hun kennis en vaardigheden op te frissen, waarmee hun certificering wordt verlengd.

Met de praktijkgerichte bhv-herhalingscursus van de ISA_Academy zijn uw bhv’ers in 1 dag weer helemaal bij en blijft de kennis en vaardigheden van uw BHV’ers op peil om effectief te kunnen handelen bij een calamiteit. U verlengt bovendien de geldigheid van het NIBHV-diploma met een jaar. In onze BHV Herhalingscursus besteden we extra aandacht aan het ingrijpen bij noodsituaties. Weggezakte kennis over EHBO, reanimatie en evacuatie wordt via praktijksituaties weer opgefrist.

Indien gewenst verzorgt de ISA_Academy de BHV Herhalingscursus bij u op locatie. Bij onze in-company opleidingen trainen wij op dezelfde manier als bij opleidingen op onze eigen locaties.

BHV voor Evenementen

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan. Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde bedrijfshulpverlening die is gericht op evenementen. En dat is wezenlijk anders dan bedrijfshulpverlening in een kantoorpand of in bijvoorbeeld een petrochemisch bedrijf.

Het belangrijkste kenmerk van een evenement is de grote verzameling van mensen en de (veelal) korte tijd van voorbereiding. De organisatie van de bedrijfshulpverlening moet daarop ingericht zijn in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Hierbij moet u denken aan:

 • Crowd Management: het ordelijke verloop van gebeurtenissen (zoals een gedeeltelijke of algehele ontruiming) waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen;
 • De nauwe samenwerking met medische hulpverleners op het evenement en met de professionele hulpverleners;
 • Acute zorg in het geval van alcohol- en drugsgebruik, maar ook in het geval van oververhitting of onderkoeling;
 • De samenwerking met bijzondere activiteiten tijdens het evenement, zoals bijvoorbeeld pyrotechniek.

De certificatieregeling ‘BHV voor Evenementen’, voorziet in deze groeiende behoefte aan een gespecialiseerde bhv-opleiding voor evenementen. Samen met NIKTA (Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg, Training en Advies) heeft de ISA_Academy de certificatieregeling ‘BHV voor Evenementen’ ontwikkeld. In de training komen de specifieke BHV-taken bij een evenement uitgebreid aan bod. Hierdoor worden beveiligingsmedewerkers en ander personeel dat een bhv-taak heeft tijdens een evenement gericht opgeleid. Dit komt de veiligheid op evenementen enorm ten goede. De geslaagde deelnemer ontvangt het internationaal geaccepteerde NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Bedrijfshulpverlener voor Evenementen’.

Coördinator BHV-cursus

De opleiding Coördinator BHV is bestemd voor diegene die de verantwoordelijkheid draagt om binnen zijn of haar organisatie het bhv-beleid uit te voeren. De ISA_Academy focust zich op het ontwikkelen van de vaardigheden van de cursist, zodat deze persoon na het doorlopen van de opleiding weet hoe een bhv-organisatie op te zetten en in stand te houden. Tijdens de opleiding zal een erkende docent van de ISA_Academy het concept vormgeven met de nodige theorie, praktijkvoorbeelden en het bespreken en evalueren van voorbeelden uit eigen ervaring. Er is geen specifieke vooropleiding vereist, alhoewel het handig is als een deelnemer beschikt over didactische en communicatieve vaardigheden.

Inhoud

Gedurende de opleiding Coördinator BHV worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wet- en regelgeving
 • Taken en eisen bhv
 • ARBO-beleid
 • Van RI&E naar organisatie-bhv
 • Het opzetten en vaardig beheren van de bhv-organisatie
 • Controleren en bijsturen

Ploegleider BHV-cursus

Bij calamiteitenbestrijding is het cruciaal: een Ploegleider BHV die op een effectieve, maar vooral efficiënte wijze leiding geeft aan de bhv’ers die binnen de organisatie aanwezig zijn. Een Ploegleider BHV moet zich onder meer bezighouden met het opzetten van oefenscenario’s, met een goed beheer en correcte controle van de middelen en het zorgen voor opvang en debriefing van de groep na een calamiteit.

Deelname en inhoud Ploegleider BHV-cursus

Wie verantwoording draagt voor de uitvoering van het bhv-beleid binnen de eigen organisatie of zich hiermee bezighoudt en beschikt over een geldig Basisdiploma BHV komt in aanmerking voor de Ploegleider BHV-cursus.

Tijdens de Ploegleider BHV-cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wet- en regelgeving bedrijfshulpverlening en de Ploegleider
 • Werken met scenario’s uit het praktijkleven
 • Het aansturen van de bhv-groep
 • Alarmering- en communicatiemiddelen

Agressie Reductie Training

Door voortdurende verharding van de maatschappij komt agressie in de samenleving vaker voor. Met toenemende regelmaat worden beveiligingsmedewerkers geconfronteerd met agressieve scenario’s. Daarom biedt de ISA_Academy de Agressie Reductie Training aan. Tijdens deze training leren cursisten door te observeren en te luisteren in een zo vroeg mogelijk stadium de verschillende vormen van agressie te herkennen. Cursisten leren vervolgens door een combinatie van klantgerichtheid en grensstellendgedrag (verbaal) te handelen bij deze vormen van agressie. Dit stelt ze in staat om zo snel mogelijk agressiereducerend op te treden en controle over de situatie te krijgen.

Aan de hand van de agressiepiramide leren cursisten de non-verbale communicatie van de agressieve persoon én van zichzelf in kaart te brengen. Daarna realiseren zij met verschillende oefeningen zelfcontrole bij agressie. Op die manier kunnen zij uit de spanning van de reactie stappen en een juiste inschatting en keuze maken.

Certificering
De vakbekwaamheid van de trainer en de cursus is onafhankelijk en objectief beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eindtermen ‘Vakbekwaamheid Agressietrainer’. Dit is vastgesteld door het College van Deskundigen Agressietrainer van NIKTA Certificatie volgens NEN-EN-ISO-IEC 17024. De kwaliteit van de trainer en de training is hiermee gewaarborgd en cursisten ontvangen na afloop van de ART een ‘ISO-17024 certificaat’.

EHBD-cursus

Iedereen die contact heeft met gebruikers van alcohol en drugs kan te maken krijgen met mensen die onwel of onhandelbaar worden. Soms wordt een dergelijke verstoring van gezondheid of gedrag (mede)veroorzaakt door alcohol en/of drugs. Het is belangrijk dat aanwezigen dan adequaat kunnen reageren. De tweedaagse cursus Eerste Hulp Bij Drank en drugsincidenten (EHBD) van de ISA_Academy biedt daar handreikingen voor.

Inhoud EHBD-cursus:

 • Werking van alcohol en drugs
 • Risico’s van alcohol en drugs
 • Eerste hulp bij gezondheidsverstoringen door gebruik van alcohol en drugs
 • Hoe om te gaan met iemand die onder invloed is

De cursus bevordert de deskundigheid op het gebied van alcohol- en drugsgerelateerde incidenten. De cursus EHBD is opgezet om gezondheidsverstoringen te herkennen, over de mogelijke rol van alcohol en drugs te informeren en te leren welke acties en hulpmaatregelen ondernomen kunnen worden. Daarnaast worden diverse scenario’s en situaties geoefend, waarbij de kennis van de stof, het herkennen van de werking en de hulpverlening worden getoetst. Hierbij maken we gebruik van een Lotus-slachtoffer. De tweedaagse cursus EHBD wordt afgesloten met een theoretische kennistoets.

Cursisten kunnen na de training adequaat omgaan met gezondheidsverstoringen: ze kunnen deze herkennen, mensen helpen en ze weten op correcte wijze de juiste hulp in te roepen. Ze zijn op de hoogte van levensreddende kennis om de meldkamer goed te woord te staan, maar ook om het slachtoffer de juiste hulp te verlenen.

EHBO-cursus

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ieder jaar gaan er circa 550 duizend mensen door een ongeluk naar het ziekenhuis. Te weinig mensen weten hoe zij moeten handelen in geval van nood en te veel mensen beschikken niet over de nodige EHBO-kennis. Een EHBO-cursus van de ISA_Academy biedt uitkomst.

Deelnemers van deze opleiding behalen in 3 dagen het Oranje Kruis EHBO-diploma. In deze cursus gaat de cursist dieper in op de levensreddende handelingen en leren zij de medische verschijnselen te onderscheiden en te bestrijden. Van het plakken van een pleister tot het herkennen van beroertes en flauwtes.

Deelnemers van deze opleiding ontvangen, na het behalen van een praktisch examen dat door een onafhankelijke examinator van Het Oranje Kruis wordt afgenomen, het diploma Eerste Hulp. Het diploma is 2 jaar geldig. Tijdens deze 2 jaar moeten de cursisten een vastgesteld herhalingstraject doorlopen, om kennis en vaardigheden up-to-date te houden en de geldigheid van het diploma te verlengen.

Hospitality & Gastvrijheid Training

Wilt u uw organisatie of team naar een hoger plan brengen en medewerkers leren om bezoekers en/of gasten onderscheidend goede Hospitality te bieden? U wilt de verschillende disciplines in uw organisatie als één gastgericht team met één missie laten functioneren? Dan zijn de Hospitality & gastvrijheidstrainingen van de ISA_Academy de manier om dit te realiseren.

Iedere Hospitality & Gastvrijheid training van de ISA_Academy start met het bepalen van het doel dat u wilt behalen. Onze trainers richten de training zo in dat u en uw organisatie dat doel kunnen realiseren. De manier van trainen en de actieve werkvormen maken de training heel praktisch en voelbaar voor de deelnemers. De duur van de training is afhankelijk van de doelstelling(en) die u wilt bereiken. Het is al mogelijk een training te verzorgen vanaf 2 dagdelen. In de training gaan onze trainers bijvoorbeeld dieper in op:

 • Wat is Hospitality en wat is Gastheerschap en waarom is het zo belangrijk voor ons?
 • Kennismaken met de 6 basisprincipes van gastvrijheid.
 • Je verantwoordelijk voelen voor mensen en situaties, ook als dat niet je taak is.
 • Een optimale beleving realiseren met behulp van de Gastvrijheidsspel.
 • Echt verbinding leren maken met klanten en collega’s.
 • Samenwerken aan onderscheidend goede Hospitality: één team, één missie!

Predictive Profiling Training

Beveiligen gaat om het voorkomen van ongewenste acties, doelbewust uitgevoerd door mensen. In de traditionele beveiliging onderneemt de beveiliger pas actie als een criminele handeling plaatsvindt. Deze wijze is reactief en vaak is men dan te laat. Omdat te voorkomen is er Predictive Profiling. Dat is het uitvoeren van een dreigingsassessment ten aanzien van een persoon, voorwerp of situatie. Dat assessment doet u op basis van verdachte indicatoren, in relatie met een Modus Operandi (MO) of de Aanvaller Methode van Operatie (AMO). Werken vanuit de methodiek van Predictive Profiling maakt het mogelijk om voorbereidende criminele of terroristische handelingen te herkennen en met de juiste vervolgstappen het op handen zijnde incident te voorkomen.

Tijdens de Profiling training van de ISA_Academy leert u de basistheorie en praktijk van Predictive Profiling. Aan de hand van praktijksituaties worden patronen en systemen behandeld die een aanwijzing kunnen zijn voor de voorbereiding van ongewenste activiteiten. Ook leert u hoe u deze in de planningsfase kunt mitigeren. U bent dan in staat om een dreigingsassessment uit te voeren, waardoor u dreigingen vroegtijdig herkent, en actie kunt ondernemen tegen de dreiging. Deze proactieve benadering van het beveiligingsproces is essentieel voor de efficiënte uitvoering van beveiligingstaken. Inhoud van de cursus:

 • Criminele planningscyclus
 • Dreigingsanalyse
 • Verdachte indicatoren
 • Security Questioning
 • Red Teaming
 • Toepasbaarheid Standard Operating Procedures

Opleiding Event Security Officer

Event Security Officer (ESO) staat voor evenementenbeveiliger. ESO is een professionele vorm van beveiliging, die wordt ingezet bij popconcerten en andere muziekfestivals, voetbalwedstrijden, sportevenementen en niet te vergeten bij congressen, beurzen en/of bedrijfsfeesten. Beveiligers zijn niet meer weg te denken bij evenementen. Een evenementenbeveiliger krijgt te maken met allerlei soorten publiek en verschillende omstandigheden. Kortom: een evenementenbeveiliger is allround. Zo zijn ze actief serviceverlener voor gasten die het evenement bezoeken én beveiliger van het evenement.

De opleiding Event Security Officer van de ISA_Academy is zeer geschikt voor personen die naast een studie of baan nog een leuke uitdaging zoeken waar ze bovendien tijdens de opleiding lekker mee kunnen bijverdienen. U ontvangt namelijk tijdens uw praktijkstages salaris conform CAO Evenementenbeveiliging. De ISA_Academy verzorgt de opleiding ESO in samenwerking met de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

Deze samenwerking bevestigt en waarborgt het kwaliteitsniveau van de door de ISA_Academy verzorgde opleiding en verzekert cursisten ook van het optimaal opdoen en ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden gedurende het doorlopen van de opleiding. Na de afronding van de opleiding kunt u binnen ISA een contract (op oproep- of urenbasis) krijgen, om te werken op evenementen.

Opleidingen Beveiliging

International Security Agency nodigt mensen graag uit om bij de ISA_Academy hun beveiligingsopleiding te komen volgen. Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons stage te komen lopen. De trainers en praktijkbegeleiders van de ISA_Academy hebben ruime ervaring in het vakgebied en zijn tevens ervaren en gespecialiseerd in het verzorgen van specifieke opleidingen en trainingen. Op basis van interactief lesgeven waar zowel input van de docent als van de cursist van belang is, wordt de cursist actief betrokken in de verbreding en kwalitatieve ontwikkeling van zijn of haar kennis, kunde en vaardigheden.

International Security Agency is een erkend opleidingsbedrijf bij samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en heeft daarnaast een fysieke trainingsruimte. De ISA_Academy verzorgt de volgende beveiligingsopleidingen:

 • Event Security Officer (ESO)
 • Beveiliger-2
 • Beveiliger Plus
 • Teamleider Beveiliging
 • Predictive Profiler
 • DHM Security Management